Gyászjelentés

Fájó szívvel tudatjuk a gyülekezettel, hogy 2016 október 18-án hirtelen elhunyt néhai id. Ilonczai Károlyné született Páskuly Olga asszonytestvérünk 70 éves korában. Elköltözött testvérünk nyugodjék békében, a boldog feltámadás reménysége alatt, gyászoló testvéreinket vigasztalja meg meg Istennek Igéje:
“Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el.” 1Móz. 15,15
 A temetés 2016 október 20-án, délután két órakor lesz a Sándorhomoki Református Egyházközség Ravatalozójából.
Őszinte részvétet kívánunk!

Vallásórák időpontjai

Gyülekezetünkben vallásórás csoportok működnek, gyermekeink számára, korcsoportok szerint a következő órarend szerint.

Péntek

16:00 kicsiknek ovódások, kisiskolások

17:00 V.-VI. osztály

18:00 káté

A gyermekeket szeretettel várjuk, kérjük a szülőket, hogy a vasárnapi istentiszteleteinkre hozzák a gyermekeket is, dícsérjük Istenünket közösen, megtapasztalva közösen kegyelmét rajtunk.

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak.

,, Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.

Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.”

Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.”

Márk 10:13-16

Igemorzsa minden napra 2016. október 13.

„Hiszen magam, testvéreim és szolgáim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük e tartozást! Ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat! Sőt ezenfelül a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is engedjétek el!”Neh. 5,10-11

Épül szépül a templom, Jeruzsálem falai is kiemelkedne a romok alól, és azt hinnénk, hogy minden rendben van. Pedig nem! Semmi sincs rendben! A falak mögött és között nagy a feszültség. Azok, akik Jeruzsálem helyreállításán dolgoznak, a hétköznapi betevőjükért már nem tudnak semmit sem tenni, kölcsönt kellett felvegyenek, és így eladósodtak. Panaszként ezt Nehémiásnak el is mondják, aki – valljuk be, nem mindennapi ötlettel áll elő – megoldja ezt a problémát: felszólítja a gazdag zsidókat, hogy a nép adóságát engedjék el, s ezek engedelmeskednek is. Kész csoda…

De azért a papokkal megesketi őket, és a ruháját előttük megrázza elmondva azt, hogy így rázza ki az Isten házából és vagyonából azt, aki nem cselekszik helyesen.

Én így tudnám jellemezni Nehémiást, hogy egy politikus kapzsiság nélkül. Nehémiás, aki tehetős ember volt, politikai tisztsége révén további anyagi előnyökre tehetett volna szert, ő azonban ellenállt az anyagi haszonszerzés kísértésének. Sőt önzetlenségével és nagylelkűségével segített az elnyomott népen. Elmondja, hogy a korábbi helytartók megterhelték a népet, zsarnokok voltak. Ő azonban többeket az asztalához ültetett, és sokaknak segített. Nem kérte a „bérét” és mégis húst és kiváló borokat ihatott.

Isten így áldja meg a segítő szándékúakat. Ámen

Kovács Mátyás Péter, Sándorhomoki lkp.

Egy léggömb elengedése

El tudod engedni a léggömböt? Egy léggömb volt a kezemben, fogtam, hogy el ne szálljon. Vigyáztam rá, hisz tőled kaptam. Néhány percnyi hallgatás után megszólaltam: – Figyelj csak … a fájdalom is pont ilyen – mutattam a léggömbre. – Milyen? – néztél rám kérdőn. – …mint ez a léggömb. Ha elengedem, messzire száll, majd eltűnik… s csak az emléke marad… de nem lesz már a kezemben. A fájdalommal, haraggal is így vagyunk: nincs többé, ha egyszer elengedtük. – És ez ennyire egyszerű? – Nem – mosolyodtam el –, mert ragaszkodom hozzá… Nem akarom elengedni. Hiszen tőled kaptam… De később rá fogok jönni, hogy amíg fogom a zsineget, addig meggátol mindenben, ami teljes embert igényel… Addig csak az egyik kezemmel tudom megfogni a kezedet… megsimogatni az arcod… de ez csak fél. A félig-dolgok életképtelenek… És közben mozdulna a másik kéz is, de a léggömb… Ekkor jön el a pillanat, amikor eldöntjük, melyik a fontosabb; mert a kettő egyszerre nem tud működni. Ha két kézzel akarlak téged, a zsineget el kell engednem. Én pedig szeretlek, és nem érdekel tovább a léggömb…

Jubileumi hazassági évfordulósok ünneplése

,, Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat”(1 Móz. 2,18) megtapasztalahttuk ezt 2016. szeptember 25.-én a sándorhomoki református templomban, ahol ünnepi keretek között köszöntötték a házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. A hagyományteremtő kezdeményezés azért rendkívüli, mivel jelenleg egyre kevesebb szó esik a házasságról, a családokról, mint a keresztény Európa alapegységéről. A felköszöntött házaspárok Halkai Pál és Ilonczai Anna , Császi Sándor és Póti Mária 50.-ik, Barla András és Simon Mária 40.-ik , Rádi László és Molnár Katalin 30., Karikás József és Gál Mária 25. valamint Barla András és Tar Noémi 15.-ik házassági évfordulójukat ünneplik ebben az évben. Házassági fogadalmukat máig hűségesen megtartották s ezáltal példaként szolgálnak a gyülekezet tagjai számára. Az ünnepi köszöntők és versek után az ünnepeltek egy emléklapot és egy csokor virágot vehettek át a gondnokoktól, valamint Isten színe előtt ismét részesedtek a házassági áldásban.

14488831_1425611227455511_651602662_o 14489661_1425611217455512_1800132078_o 14489809_1425610970788870_1854074653_o 14423993_1425610267455607_491731697_o 14423809_1425609884122312_1909365678_o 14455708_1425609560789011_558391701_o 14489044_1425609484122352_1350074193_o 14424203_1425609404122360_1579739517_o 14424171_1425609387455695_1361284051_o 14438776_1425609354122365_694021360_o 14489057_1425609337455700_109672022_o 14438810_1425609290789038_388736722_o 14454134_1425609247455709_2105774623_o 14467171_1425609224122378_747054320_o

Igemorzsa minden napra 2016. szeptember 26.

„De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt… De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket” (Ezsd 5,1-5)

Vajon mi vezet vagy gátol bennünket az építkezésben? Sok ember, gyülekezeti tag egyéni kérdése ez, de ugyanakkor sok közösség, gyülekezet is felteszi magában, amikor építkezni kezd, vagy épp megakad egy projekt: mi történt?

A történelem újra mesterünk, hisz a Babilonból hazatért zsidóság története megmutatja: sok ezer éve is csak úgy folyt az építkezés, mint ma. Emberek adták a parancsot, a támogatást, emberek voltak, akik megakasztották a megvalósítást, emberek voltak, akik mégis folytatták.

Emberek. Csak emberek? És akkor, hol a zsoltáros drága megállapítása: „Ha az Úr nem építi a házat…”? Ott van az igében. De nem szabad csak emberként, mint Izráel ellenségei, egy-egy építkezést – anyagit vagy lelkit – szemlélnünk. Nem csak az ember épít. Az ellenség csak ennyit látott. Csak ennyit tudott megakadályozni. Csak az emberek elé tudott gáncsot vetni.

De a hatalmas Istent nem tudta leállítani akarata véghezvitelében. Mert az ÚR szólt, és Haggeusnak, meg Zakariásnak ennyi volt a dolga: tartsák a lelket, biztosítsák a pszichológiai hátteret a hazatérteknek. És ott volt maga Isten is: rajta volt a szeme népe vénein. Az a szem, amelyre azt mondja János: „olyan, mint a tűzláng”. Ezzel őriz, melegít és világít ebben, a sokszor akadályokat elénk gördítő világban.

Varga Botond,

Szalárd

Igehirdetés 2016. szeptember 25.

 

 

Igemorzsa minden napra 2016. szeptember 25.

„Mostan azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, a város ne építtessék addig, míg tőlem parancsolat nem jövend;” (Ezsdrás 4, 21)

Egy különleges történet, ugyanakkor egy különleges könyv is áll előttünk. A fenti igeszakaszunk arról tanúskodik, hogy megakadályozzák az Úr házának építését. Úgy tűnik, hogy megakadályozták, de a későbbiekben látni fogjuk, ha olvassuk a következő fejezetet, hogy folytatódik az építés.

Ma sincs ez másképp. Hányszor van az, hogy támadás éri az Úr gyermekeit és megakadályozzák, hogy terjedjen az Ige. Tudnunk kell azonban, hogy az előrehaladást az Úr házának dicsőséges növekedését senki sem állíthatja meg. Az Úr nem hagyja az Övéit. Csak gondoljuk vissza a múltba, akkor sem volt könnyű dolguk az embereknek, de mégis erőt ad és adott az Isten az őt követőinek.

Hadd legyen tanulság mai igeszakaszunk számunkra, és így induljunk, hogy „ha Isten velünk kicsoda ellenünk” és ha így megyünk előre akkor jöhetnek próbák, mi  akkor is bízzunk az Úrban, és ha akadályoztatva is vagyunk menjünk előre ahogy egyik énekünk mondja: Testvérek menjünk bátran.. (480 ének)

Bízzunk az Úrban, aki vezet és oltalmaz minket! Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Szatmár-Láncos

Igemorzsa minden napra 2016. szeptember 24

„Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izráel Istenének: Menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük s néki áldozunk Esárhaddon, Assiria királyának idejétől fogva, aki ide hozott fel minket! És monda nékik Zorobábel és Jésua és Izráel családainak többi fői: Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izráel Istenének, amiképpen megparancsolta nékünk a király, Círus, Persia királya. És igyekezék e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől. És felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusnak, Persia királyának egész idejében, Dárius persa király uralkodásáig. És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodásának kezdetén, vádolást írának Júda és Jeruzsálem lakói ellen.” (Ezsdrás 4,1-6)

Gyűlölködés

A fogságból hazatértek és a samáriai telepesek közötti ellenségeskedés akkor mélyült el igazán, amikor a romokban heverő templom és Jeruzsálem újjáépítésében való részvételből a júdeai zsidók kizárták a samáriaiakat. A zsidók a másságuk miatt utálták és megvetették a samaritánusokat, azok pedig évszázadokon keresztül a zsidók  ellenségei oldalán álltak. A Krisztus előtt több mint félezer évvel kezdődő perpatvar Jézus korában is olyan nagy volt, hogy zsidó ember elkerülte  Samáriát, ha pedig mégis bátorkodott keresztül menni a tartományon, a samaritánusok meglesték és bántalmazták a zsidó átutazókat.

Krisztusi út

Sokat gondolkoztam az Igén és kezdett előttem körvonalazódni, hogy nekem nem  feladatom részletekbe menően ismertetni  a nézeteltérés okait, de kötelességem rávilágítani, hogy fél ezer évvel az ellenségeskedés kirobbanása után Krisztus mire tanítja az embereket, milyen példát mutat samaritánus kérdésben tanítványainak . Krisztus keresztül megy Samárián, sőt beszélgetést kezdeményez a férjeket emésztő samaritánus asszonnyal, akinek az élet vizét kínálja. Megváltó Urunk példázatában az irgalmasságra induló samaritánus tettét követendő példaként állítja a saját tökéletességébe belepusztuló farizeusság elé. Jézus megfeddi tanítványait – akik az őket be nem fogadó samáriai falura égi tüzet kérnének – mondván, hogy nem tudjátok minémü lélek lakik bennetek.

Eredmény

Mivel „elmaradt” az égi tűz, Filep több vagy kevesebb eredménnyel, de hirdethette a megfeszített Krisztust Samáriában. Ha a mai nemzetiségek közötti tűzszítás és kölcsönös kiutálás, vádaskodás elmaradna, több-kevesebb eredménnyel, de a megbékélés felé tartana a világ. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen!

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén