Sándorhomoki Református Egyházközség

Category

Napi Ige

Igemorzsa minden napra 2017.július 28.

“Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboritatlanul.” ( I.Kor.7:35) Minden szülő amit mond az ő gyermekének annak érdekében történik, hogy az élet minden területén a gyermek majd meg tudjon állani…. Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 25.

“Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok:… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 10.

„De még most is biztatlak titeket: Ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.” (ApCsel 27,22) Pál apostol biztatja a hajón utazó, különböző társadalmi réteghez tartozó embereket: van remény, nem vesznek el!… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 08.

„Agrippa pedig azt mondta Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.” (ApCsel 26, 28) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Rövid kis ige, amelyet kiemeltem az alábbi igeszakaszunkból, de úgy gondolom nem véletlenül tettem. Egy kulcsfontosságú mondat hangzik el Agrippa… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 07.

„…kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni; megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 3.

„Amikor pedig igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémülve így szólt: Most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hívatlak.” (ApCsel 24,25) Nem tetszik az embernek, ha az igazságot a szemébe mondják. Pedig Félix hálás lehetne azért,… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 2.

“Ezért magam is arra törekszem, hogy mindenkor feddhetetlen lelkiismeretem legyen Isten és az emberek előtt.” (Ap.Csel. 24,16) Pál apostolt azzal vádolják zsidó honfitársai, hogy népe és a mózesi törvények ellen szól, valamint megszentségtelenítette a templomot azáltal, hogy pogány embert vitt… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. július 1.

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen… Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez az ember valóságos pestis, és lázadást szít a föld kerekségén levő valamennyi zsidó… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május 8.

„Mialatt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Majd térdre esett, és hangosan így kiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! És miután ezt mondta, meghalt.” (ApCsel 7,59-60) Kísértetiesen és megdöbbentően hasonlítanak ezek István szavai… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május 06.

Keménnyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindenkor ellene szegültök a Szentléleknek, ugyanúgy, mint atyáitok! …Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene.” (Ap.Csel. 7, 51 és 54) István beszéde a Szanhedrin előtt fordulóponthoz érkezett. Eddig a választott… Continue Reading →

© 2018 Sándorhomoki Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑